Centrum Dzwoni

Centrum Dzwoni

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Głogowie realizuje projekt
„Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną CENTRUM DZWONI” .

Okres realizacji projektu: od: 2020-01-01 do: 2023-06-30
Numer wniosku: RPDS.09.01.01-02-0034/19
Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WD na lata 2014-2020: 9 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO na lata 2014-2020: 9.1 Aktywna integracja
Numer i nazwa Podziałania w ramach Osi Priorytetowej RPO na lata 2014-2020: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne
Instytucja, w której złożono wniosek o dofinansowanie:  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu
Tytuł projektu: Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną CENTRUM DZWONI
Beneficjent projektu: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujący powiat głogowski i polkowicki
Realizator projektu: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie,
ul. Perseusza 9, 67-200 Głogów, Powiat głogowski, województwo dolnośląskie;

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest: Wzrost aktywności i umiejętności  społeczno-zawodowych u 50 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu od lekkiego po znaczny, poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. Cel główny projektu realizowany będzie poprzez cele szczegółowe projektu.

Cele szczegółowe:

 1. Wzrost umiejętności i kompetencji społecznych u 50 OzNI, poprzez wzmocnienie zaradności, samodzielności i aktywności społecznej.
 2. Umożliwienie dostępu 50 OzNI do usług i instrumentów rynku pracy, dostosowanych do poziomu ich funkcjonowania.
 3. Wzrost kompetencji umiejętności i doświadczenia zawodowego u 50 OzNI poprzez odbycie staży/ praktyk zawodowych, na otwartym rynku pracy. 

Projekt Centrum Doradztwa Zawodowego i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Centrum Dzwoni, zakłada wsparcie 50 osób (K25;M25) z niepełnosprawnością intelektualną (OzNI), w systemie opartym na europejskich standardach zatrudnienia wspomaganego ON. Wiodącą rolę w zatrudnieniu wspomaganym pełni trener pracy (TP).
Wspiera on osobę z orzeczonym stopniem niepełnosprawności znacznym i umiarkowanym, w przypadku OzNI i psychiczną oraz spektrum autyzmu również z lekkim stopniem na 5 etapach aktywizacji zawodowej:

 1. Zaangażowanie OzNI.
 2. Stworzenie profilu zawodowego.
 3. Znajdywanie pracy.
 4. Zaangażowanie pracodawcy
 5. Wsparcie w miejscu pracy i po za nim.

Rola TP wspomagana jest usługami psychologa, doradcy zawodowego, wsparciem psychospołecznym świadczonym przez asystenta osób niepełnosprawnych (AON), pośrednika pracy.
W ramach projektu zastosowane są instrumenty rynku pracy: staże/praktyki zawodowe w celu umożliwienia OzNI podniesienia umiejętności i doświadczenia zawodowego.
W projekcie wykorzystuje się wsparcie pomocnicze tj. zwrot kosztów dojazdu, badania lekarskie, zakup ubrań roboczych i innych niezbędnych do realizacji projektu.
Projekt realizowany jest zgodnie z zindywidualizowanymi potrzebami funkcjonalnymi OzNI z wykorzystaniem mechanizmów racjonalnych usprawnień tj. opracowanie materiałów szkoleniowych w języku łatwym do czytania, oraz zależnie od potrzeb osób ze schorzeniami sprzężonymi tj., dostosowanie infrastruktury komputerowej.

W efekcie w wyniku działań przewidzianych w projekcie:

 • 50 uczestników projektu otrzyma wsparcie psychologiczne
 • 50 uczestników projektu otrzyma wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej
 • 50 uczestników projektu otrzyma wsparcie trenera pracy
 • 50 uczestników projektu otrzyma usługę doradztwa zawodowego
 • 35 uczestników projektu ukończy warsztaty grupowe z zakresu rozwijania umiejętności kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy
 • 50 uczestników projektu otrzyma usługę pośrednictwa pracy
 • 25 uczestników projektu odbędzie 5-miesięczne staże zawodowe
 • 25 uczestników projektu odbędzie 1-miesięczne praktyki zawodowe
 • 7 uczestników projektu zostanie zatrudnionych na otwartym rynku pracy

Formy wsparcia w projekcie:

 • Poradnictwo psychologiczne
  W ramach wsparcia psychospołecznego organizujemy spotkania indywidualne z psychologiem ukierunkowane na wzmacnianie poczucia własnej wartościi podmiotowości, wzmacnianie indywidualnych zasobów radzenia sobie z nowymi sytuacjami życiowymi, treningi kompetencji emocjonalno-społecznych, takich jak radzenie sobie ze stresem, nauka asertywności, budowania i podtrzymywania satysfakcjonujących relacji interpersonalnych, szeroko pojętą aktywizację,  rozwój intelektualny. Wspierające spotkania z psychologiem mogą pomóc w przezwyciężeniu trudności związanych z rozpoczynaniem pracy zawodowej, usamodzielnianiem się, podejmowaniem ważnych decyzji, czy radzeniem sobie z sytuacjami kryzysowymi w życiu osobistym i zawodowym.
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
  Asystent osoby niepełnosprawnej wspiera osobę z niepełnosprawnością intelektualną w codziennym funkcjonowaniu i rozwijaniu samodzielności. W ramach zajęć z asystentem organizowane są zajęcia indywidualne i grupowe. Na zajęciach indywidualnych asystent pomaga w czynnościach z którymi osoba niepełnosprawna nie może sobie samodzielnie poradzić, wspiera w pokonaniu różnych trudności i barier np. pójście do lekarza, organizacja leczenia, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, organizacji czasu wolnego. Na zajęciach grupowych organizowane są treningi umożliwiające rozwijanie kompetencji społecznych i umiejętności radzenia sobie w codziennym życiu. Najczęstsze treningi to samodzielne przygotowanie posiłku, nauka korzystania z instytucji publicznych np., wyjście do kawiarni, kina, nauka korzystania ze środków komunikacji- przejazdy pkp, komunikacją miejską, rozwijanie aktywności własnej poprzez udział w imprezach kulturalnych i rozwijanie zainteresowań.
 • Poradnictwo zawodowe
  Indywidualne poradnictwo zawodowe w projekcie realizowane jest w formie trzech głównych  zadań.
  Pierwsze zadanie polega na wstępnym zbadaniu potrzeb przyszłych uczestników projektu na etapie rekrutacji. Jej celem jest wskazanie zindywidualizowanych form wsparcia, zbadanie motywacji do podjęcia aktywizacji zawodowej oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie.
  Drugie zadanie polega na opracowaniu Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika projektu.
  To zadanie realizowane jest poprzez 3 etapy:
  –    Etap 1, to wywiad doradczy z uczestnikiem, jego rodziną, opiekunami, ewentualnie z pracownikami socjalnymi, terapeutami itp. Jego celem jest rozpoznanie sytuacji środowiskowej, zawodowej i społecznej uczestnika projektu.
  –    Etap 2, to diagnoza doradcza. Polega ona na zbadaniu predyspozycji, umiejętności i zainteresowań zawodowych oraz poziomu kompetencji społecznych wymaganych z punktu widzenia rynku pracy, potrzeb szkoleniowych i możliwości zatrudnienia. Ten etap jest rozszerzony o 24 godzinne warsztaty praktyczne na trzech stanowiskach pracy tzw. „próbki pracy”.
  Za organizację próbek pracy odpowiedzialny jest trener pracy, który wyszukuje odpowiedniego pracodawcę i dopełnia wszelkich formalności tj. dokonuje analizy stanowiska i ustala zakres czynności zawodowych. Próbki pracy są formą sprawdzenia i weryfikacji  rzeczywistych umiejętności osoby z niepełnosprawnością intelektualną w praktyce na różnych stanowiskach pracy na otwartym rynku. Sporządzona opinia trenera pracy jest uzupełnieniem wiedzy dla doradcy zawodowego o każdym uczestniku projektu.
  –    Etap 3, to opracowanie IPD ( Indywidualnego Planu Działania). Zawiera on podsumowanie zebranych informacji o uczestniku projektu, bilans mocnych i słabych stron, ograniczeniai bariery. IPD zawiera cel zawodowy  i społeczny oraz formy wsparcia w problematycznych obszarach.Trzecie zadanie to indywidualne i grupowe wsparcie doradcze realizowane przez cały okres projektu. Jego celem jest utrzymanie motywacji uczestnika na poziomie pozwalającym aktywnie uczestniczyć w kreowaniu ścieżki zawodowej, eliminacja pojawiających się zagrożeń oraz rozwiązywanie trudnych sytuacji zawodowych.
 • Wsparcie trenera pracy
  Celem wsparcia trenera pracy jest pomoc osobie z niepełnosprawnością intelektualną w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy, przy uwzględnieniu jej potrzeb i możliwości. Trener pracy współpracuję z zespołem specjalistów takimi jak: doradca zawodowy, psycholog , asystent osoby niepełnosprawnej i pośrednik pracy. 
  Podstawowe zadania trenera pracy:
     – Wsparcie uczestnika projektu podczas trzydniowych warsztatów umiejętności praktycznych, 1 -miesięcznych praktyk, stażu, zatrudnienia.
     – Wsparcie podczas treningu poruszania się w przestrzeni miejsko-wiejskiej
     – Wsparcie w poszukiwaniu pracy i nawiązywaniu kontaktów z pracodawcami
     – Analiza stanowiska pracy
     – Zatrudnienie na konkretnym stanowisku pracy
     – Stałe monitorowanie przebiegu pracy
     – Współpraca z rodziną i otoczeniem osoby z niepełnosprawnościąDługość wsparcia trenera zależy od indywidualnych  potrzeb i możliwości osoby z niepełnosprawnością, może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.
 • Warsztaty grupowe
  W projekcie zaplanowano przeprowadzenie 5- dniowych warsztatów grupowych z zakresu rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy. Warsztaty będą odbywać się w grupach 5 osobowych, prowadzonych przez  specjalistów. Celem warsztatów jest nabywanie kompetencji kluczowych potrzebnych do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Treści zostaną przedstawione za pomocą krótkich pogadanek lub omówione za pomocą wcześniej przygotowanych plakatów, filmów i innych pomocy dydaktycznych z uwzględnieniem trudności osób z niepełnosprawnością intelektualną w rozumieniu i zapamiętywaniu treści.Warsztaty będą dotyczyły następujących zagadnień:
  –    Komunikacja interpersonalna.
  –    Samoocena.
  –    Instrumenty i segmenty rynku pracy.
  –    Szanse i zagrożenia wynikające z podjęcia zatrudnienia.
  –    Metody aktywnego poszukiwania pracy
  –    Kreowanie własnego wizerunku.
  –    Autoprezentacja.
  –    Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
  –    Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.
  –    Współpraca w zespole
  –    Asertywność.
  –   Radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

W trakcie warsztatów zapewniamy uczestnikom: materiały szkoleniowe, obiad oraz przerwę kawową.

 

Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja została zaplanowana w trzech etapach:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 15:00
w biurze projektu Centrum Dzwoni
przy ul. Norwida 3 w Głogowie Tel. 76 836 57 34

I etap rekrutacji: od 01.01.2020r. – 31.05.2020r.
II etap rekrutacji: od 01.01.2021r. – 31.03.2021r.
III etap rekrutacji: od 01.01.2022r. – 31.03.2022r.