Na 35 lat organizacji składa się działalność Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w latach 1980 – 1991 oraz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Głogowie od listopada 1991r.

 

KOŁO POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI

W czerwcu 1980r., z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych, głównie Państwa Anieli

i Bolesława Lechwarów oraz Zarządu Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci odbyło się spotkanie, którego efektem było powołanie  w Głogowie organizacji społecznej.  Formalnie organizacja została zatwierdzona jako specjalistyczne koło pod nazwą: Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski (KPDzST) podlegające Komitetowi Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD.  Celem organizacji było poszukiwanie szans rozwoju i aktywnego życia dzieci niepełnosprawnych, zapewnienie im edukacji, opieki medycznej, rehabilitacji, kontaktów społecznych, przeciwdziałanie stereotypom i izolacji społecznej ich rodzin.

 

I-szy  zarząd stanowiły osoby:

Lechwar Bolesław        – Przewodniczący,

Woźniak Wanda            – Z-ca Przewodniczącego,

Lechwar Aniela               – Sekretarz,

Bagiński Feliks                – Skarbnik,

Januszkiewicz Manolia – Członek,

Popiołek Zdzisława       – Członek.

we wrześniu 1980r. powołane zostało Przedszkole Specjalne TPD przy ul. Kosmonautów Polskich 15, którego Dyrektorem została Pani Teresa Szemplińska. Przedszkole było siedzibą (do 1984r.) KPDzST, miejscem pierwszych zabaw dla dzieci i spotkań rodziców. Po kilku latach przeniesiono grupę specjalną do Przedszkola nr 9.

81-przedsz 81-przedszkole

1983r. w marcu odbyła się I-sza duża impreza rodzinna w Klubie „Skorpion” z okazji Dnia Kobiet.
1983r. w sierpniu duża grupa rodziców z dziećmi wzięła udział w I-szym turnusie rehabilitacyjno-wypoczynkowym zorganizowanym w Karpaczu przez TPD

Karpacz83 83Karpacz

1983r. trwały starania rodziców o powołanie „klas życia”, co znalazło poparcie i zrozumienie Dyrektora OSzW oraz Rady Miejskiej. Uruchomiono je we wrześniu w pomieszczeniach Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kosmonautów Polskich.

1984r.  w lutym zorganizowano I-sze zimowisko w Borowicach k. Karpacza.

1984r. siedziba KPDzST przeniesiona  została do lokalu ZM TPD przy ul. Obrońców Pokoju 12.

1984r. w maju odbyło się I-sze spotkanie z przedstawicielami władz miejskich, oświatowych, służby zdrowia i organizacji społecznych dotyczące problemów rodzin dzieci niepełnosprawnych, potrzeb edukacji. warsztatów chronionych, rehabilitacji itp.  Podjęto  starania o powołanie ośrodka wczesnej interwencji, placówki zapewniającej kompleksową diagnozę dziecka, jak najwcześniejszą rehabilitację oraz wsparcie dla rodzin. Niestety lekarz wojewódzki z Legnicy zdecydował, iż nie ma takiej możliwości z uwagi na brak w Głogowie specjalistów dziecięcych.

1984r. jesienią z inicjatywy TPD i Kol. Lidii Kreczmer zorganizowany został „Tydzień dzieci specjalnej troski” w Klubie „Skorpion”, który obejmował liczne imprezy, zabawy i niespodzianki dla dzieci.

SWScan0000300098
1984r. zabawa choinkowa z Mikołajem w Klubie „Skorpion”.

1985r. w lutym obyło się zimowisko w Rzeczce współorganizowane z Wydziałem Oświaty urzędu miejskiego.

1985r. od połowy roku dzięki życzliwości Dyrektora MOPS Krzysztofa Urbanowicza Koło prowadziło systematyczne dyżury i spotkania rodzin w pomieszczeniach pracowników socjalnych przy ul. Sikorskiego 3.

1985r. w czerwcu odbył się dwudniowy piknik w Wygnańczycach  z noclegiem pod namiotami z okazji Dnia Dziecka.

1985r.  w sali gimnastycznej przy ul. Jedności Robotniczej prowadzona była przez Panią Sylwię Sobkowicz gimnastyka korekcyjna dla dzieci.

1986r.  w styczniu zorganizowano zabawę noworoczną w Osiedlowym Klubie „Pegaz”.

1986r.  wyjazdowy Dzień Dziecka w Wygnańczycach.

1986r.  udział w turnusie rehabilitacyjnym w Cieszynie Drawskim.

1986r.  gimnastyka korekcyjna na basenie w Szkole Podstawowej nr 11.

1986–1990r. Koło organizowało w okresie wakacji półkolonie letnie we współpracy z Wydziałem Oświaty na bazie placówek przedszkolnych.

1987r. w ciągu roku zorganizowano: imprezę choinkową w ośrodku Huty Miedzi „Głogów” w Leśnej Dolinie, zajęcia sportowe oraz zabawę taneczną w sali Szkoły Podstawowej nr 10, piknik w Wygnańczycach, wycieczkę do Lichenia, zimowisko w Zagórzu Śląskim, turnus letni w Cieszycie Drawskim.

1987r. kilka rodzin brało udział w 2-tygodniowej Ogólnoświatowej Pielgrzymce Niepełnosprawnych do Włoch. Na terenie Włoch pielgrzymom towarzyszyli mieszkający wówczas we Włoszech Ks. Janusz Malski i Siostra Małgorzata.

1987r. w czerwcu  grupa rodziców dzieci niepełnosprawnych ruchowo oddzieliła się od KPDzST i dołączyła do Dolnośląskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu.

1988r. zainicjowano I-sze spotkanie z władzami dotyczące przyszłości absolwentów szkoły życia oraz ponownie ośrodka wczesnej interwencji.

1988r. zorganizowano szereg imprez: zabawa noworoczna w Klubie „Pegaz”, zimowisko w Boszkowie,  turnus w Wieleniu, dzień dziecka w ośrodku Huty Miedzi „Głogów” w Lubiatowie, zajęcia sportowe w Szkole nr 10.

1989r. organizacja imprez: zabawa w Klubie „Pegaz”,  dzień dziecka w Szkole Nr 10, zimowisko w Boszkowie, turnus w Lubiatowie, pielgrzymka do Częstochowy i kolejne spotkanie z władzami, instytucjami i radnymi w sprawie uruchomienia placówki warsztatowej dla dorosłych.

1989r.  powołano w Głogowie Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski. Niewiele osób pamięta, iż inicjatorami ośrodka byli wraz z MOPS-em rodzice, którzy chodząc po domach zbierali podpisy chcąc udowodnić potrzebę systematycznej i stałej rehabilitacji dla dzieci.

1990r. wydarzenia: zabawa noworoczna w Klubie „Pegaz”, zimowisko w Boszkowie, udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Specjalnej w Lubinie, I-sze letnie kolonie w Halinie za Warszawą, turnus w Cieszynie Drawskim, Andrzejki w Zespole Szkół Zawodowych, dalsze starania o placówkę dla absolwentów szkoły życia.

1991r. organizacja imprez: zabawa noworoczna, dzień dziecka oraz bal andrzejkowy w Studium Nauczycielskim, 2 zimowiska w Jagniątkowie, letnie kolonie wakacyjne w Sosnówce (dla > 50 dzieci).  W maju w ośrodku Huty Miedzi „Głogów” w Leśnej Dolinie rodzice świętowali 10-lecie organizacji z udziałem przedstawicieli władz, instytucji i przyjaciół.

 

SWScan0000300101 SWScan0000300087 SWScan0000300063 SWScan0000300064 SWScan0000300060 SWScan0000300061 SWScan0000300058 SWScan0000300055 SWScan0000300054 SWScan0000300051

1991r. władze miejskie zaproponowały dla Koła lokalizację warsztatów terapii w budynku po przedszkolu przy ul. Norwida.  Niestety nie było jeszcze PFRON, nie było środków na utrzymanie (w budynku tym w 1992r. powstał DPS dla Dzieci Niepełnosprawnych).

1991r. rozwiązano Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD przekształcając organizację w Polskie Stowarzyszenie na  Rzecz Osób z Umysłowym Koło terenowe. Zmiana podyktowana była m.in. tym, że TPD w założeniach obejmowało opieką jedynie dzieci, a nie także osoby dorosłe.

POLSKIE  STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM  (PSOUU)  KOŁO W GŁOGOWIE

 

1991r. nastąpił przełom w działalności naszej ogólnopolskiej organizacji. W dniu  15 września odbyło się w Warszawie I-sze Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU).  Oznaczało to oddzielenie się od TPD, rozwiązanie Kół PDzST i  założenie nowej ogólnopolskiej organizacji. W Głogowie 6 listopada 1991r. odbyło się inauguracyjne spotkanie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Głogowie. Członkowie Koła Pomocy dzieciom Specjalnej Trosli przeszli do PSOUU.

 Powołano I-sze władze Koła PSOUU:

Zarząd  PSOUU:

PALIGA Jadwiga – Przewodnicząca  ZK

BUSZKO Artur    – Sekretarz

SIEMBAB Zofia   – Skarbnik

GROBELNA Elżbieta – Członek ZK

LECHWAR Aniela      – Członek ZK

RADZYMIŃSKA Halina – Członek ZK

Komisja Rewizyjna:

FEFCZAK Helena

ADAMCZYK Kazimierz

OKUŁOWICZ Mieczysław

 

PSOUU Koło kontynuuje m.in. działania w zakresie imprez okolicznościowych, integracyjnych, turnusów rehabilitacyjnych itp.

Organizowane były i są:

w latach 1992 -1994 zimowiska w górach, z czasem zaprzestano ich organizacji na rzecz wypoczynku letniego;

od 1992r. kolonie letnie, turnusy rehabilitacyjne, najczęściej nad morzem;

zabawy noworoczne w MOK, klubie „Pegaz”, „Jowisz”, Domu Uzdrowienia Chorych;

imprezy z okazji dnia dziecka, Andrzejki, dyskoteki w klubach;

rodzinne wyjazdowe pikniki integracyjne; różnorodne imprezy rekreacyjne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, udział w olimpiadach sportowych, pielgrzymkach itp.;

spotkania opłatkowe i wigilijne;

od 1999r. Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

w 2003r. będącym Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych Koło współorganizowało wraz z 4-ma Kołami PSOUU z Dolnego Śląska 2-dniową Wojewódzką Konferencję w Fundacji dla Porozumienia Europejskiego „Krzyżowa”, obejmującą obok referatów, wystawę prac osób niepełnosprawnych, część artystyczną różnych zespołów, warsztaty plastyczne, Mszę Św.

w 2005r. z okazji Jubileuszu 25-lecia organizacji i 10-lecia WTZ „Arka” organizowano wojewódzki przegląd artystyczny dolnośląskich Kół PSOUU oraz konferencję naukową pod hasłem: „PSOUU partnerem państwa  w budowaniu systemu wspierania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin”  z udziałem Prezes ZG Krystyny Mrugalskiej

i innych gości z Warszawy, Wrocławia, Jeleniej Góry, Legnicy, Lubina, Świdnicy, Dzierżoniowa, Wałbrzycha itp.

UTWORZENIE PLACÓWEK:

·         DZIENNE CENTRUM AKTYWNOŚCI

1994r.- kilkunastoosobowa grupa uczniów „szkoły życia” uznana została za absolwentów

i przebywała w domach bez dalszych perspektyw. Dzięki życzliwości MOPS Koło przejęło pomieszczenia przy ul. Świerczewskiego 3 i dnia 17 stycznia na mocy Aktu Powołania ZG PSOUU uruchomiło I-szą swoją placówkę – Dzienne Centrum Aktywności (DCA).  Codziennie grupa młodzieży zbierała się na zajęcia terapeutyczne, chodzili na sale gimnastyczną, na spacery, wycieczki. W 1995r. DCA przeniesiono do siedziby PSOUU i funkcjonowało do chwili, gdy wszyscy uczestnicy zostali przyjęci do WTZ (w listopadzie  1995r. działalność DCA zawieszono).

·         WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ „ARKA”

1993r.- W czerwcu PSOUU wystąpiło do władz miejskich z prośbą o przekazanie budynku przy ul. Perseusza 9, po zlikwidowanym przedszkolu, gdyż dzięki powstaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaistniała szansa pozyskania środków na powołanie warsztatów terapii zajęciowej (WTZ). Budynek przejęto w październiku, zabezpieczano go przed dewastacją i stopniowo przy pomocy rodziców podjęto pierwsze remonty. Miasto wsparło dotacją remont dachu i łazienek. Pod koniec grudnia PSOUU otrzymało długo oczekiwaną decyzję PFRON na utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

1995r.- Budynek przy ul. Perseusza 9 stał się siedzibą PSOUU, DCA i WTZ.

1 luty – na mocy zawartej umowy z PFRON  WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ rozpoczęły funkcjonowanie dla 40 osób, a oficjalne otwarcie nastąpiło 30 maja. Wstęgę przecinali m.in. Prezes ZG PSOUU z Warszawy Krystyna Mrugalska, Senator Eugeniusz Patyk i uczestnicy WTZ. Początki były b. trudne, z niewielką ilością finansów na remont i wyposażenie, ale rodziców ogarnęła euforia i aktywnie włączali się do wszelkiej  pomocy. Rozprowadzano cegiełki, poszukiwano sponsorów i darczyńców.

Od października liczba uczestników wzrosła o 10 osób, a od kwietnia 1996r. o kolejne 5 – tworząc grupę 55-cio-osobową, która obowiązuje do dziś.

1996r. w marcu Koło pozyskało środki PFRON na zakup mikrobusu dowożącego uczestników do WTZ „Arka”. Pozyskano także środki na wybudowanie garażu. Po 7 latach, tj. w 2004r.  zakupiono nowy mikrobus, głównie ze środków PFRON.

Warsztaty od maja 1995r. prowadzi Jadwiga Paliga.

·         OŚRODEK WSPARCIA RODZIN i OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

2003r. – 17 wrzesień – na mocy Uchwały Zarządu Głównego PSOUU powołano Ośrodek Wsparcia Rodzin i Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu

i oczekiwaniu rodzin w zakresie różnorodnych form wspierania i samopomocy. Za zgodą Prezydenta Miasta ośrodek działa w siedzibie PSOUU, w każdą środę po południu. Organizowane są zajęcia logopedyczne dla dzieci oraz terapeutyczno-rekreacyjne prowadzone przez terapeutów, zaprzyjaźnionych uczniów i kadrę Gimnazjum nr 4 i 3.  Rodzicom w tym czasie proponuje się spotkania samopomocowych grup wsparcia, z psychologiem oraz w miarę posiadanych środków ze specjalistami. Organizowane są także okolicznościowe imprezy, jak: Dzień Rodziny, Mikołajki, bal karnawałowy itp.  Z ośrodka korzystać mogą nieodpłatnie wszystkie chętne rodziny zrzeszone w Stowarzyszeniu.

Działalność ośrodka wspierana była z programu MPiPS (poprzez Wojewodę Dolnośląskiego) oraz aktualnie przez Gminę Miejską Głogów.

·         MIESZKANIA CHRONIONE

2001r. maj – odbyło się spotkanie PSOUU z Zarządem Miasta, na którym poruszono problem

i propozycję uruchomienia mieszkalnictwa chronionego.  Współpraca i życzliwość władz miasta zaowocowały efektem powołania mieszkań.

2003r.- Władze miasta przeznaczyły na mieszkania budynek po przedszkolu przy ul. Rudnowskiej 54A i z własnych środków zaadaptowały go na ten cel. Koło wynajmuje 3 mieszkania, na kompleksowe ich wyposażenie pozyskało środki z różnych źródeł.  Dwa mieszkania przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych, trzecie jest dyżurką dla asystentów.

2004r styczeń – uruchomienie mieszkań.  W mieszkaniach osoby niepełnosprawne są wdrażane do usamodzielniania przez zatrudnionych asystentów.

Dotychczas na wyposażenie mieszkań oraz ich funkcjonowanie pozyskano dary rzeczowe od życzliwych darczyńców oraz środki od Wojewody Dolnośląskiego, z KGHM Polska Miedź S.A.,

z PFRON – programu „PARTNER” oraz jako zadanie zlecone z Gminy Miejskiej Głogów.

·         CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO I WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

2006r. od sierpnia na mocy porozumienia z Zarządem Głównym PSOUU w Warszawie realizowany jest projekt – Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (Centrum DZWONI). Oficjalne otwarcie odbyło się 16 listopada. Projekt finansowany był początkowo ze środków UE,, od 2008r. ze środków PFRON w ramach programu „Trener pracy”. Początkowo Centrum działało przy ul. Sikorskiego 19, od 2008 funkcjonuje przy ul. Sportowej 1. Centrum zatrudnia pedagoga, doradców zawodowych, trenerów pracy. Jest jednostką szkoleniową, prowadzi system poradnictwa zawodowego, udziela osobom niepełnosprawnym, w tym także uczestnikom WTZ ”Arka”, pomocy w ocenie predyspozycji zawodowych, poszukuje miejsc pracy w systemie zatrudniania wspomaganego.

W 2009r. dzięki zadaniu zleconemu przez Powiat Głogowski pn. „Mobilne Centrum DZWONI” aktywizacją zawodową objęte zostały osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy  powiatu.

Kierownikiem Centrum DZWONI jest Grażyna Prusisz.

WYRÓŻNIENIA i NAGRODY dla organizacji:

1998r.- Medal „Fideliter et Constanter” („Wiernie i wytrwale”) przyznawany przez ZG PSOUU dla Anieli Lechwar, współzałożycielki organizacji.

1999r.- Medal „Fideliter et Constanter” dla Przewodniczącej ZK Jadwigi Paliga.

2001r.- Medal Honorowy Miasta Głogowa na ręce Przewodniczącej ZK Jadwigi Paliga.

2002r.- Medal „Fideliter et Constanter” dla Wiceprzewodniczącej ZK Zofii Siembab.

2002-2003r, – nominacje Przewodniczącej J.Paliga do tytułu Głogowianin Roku.

2003r.- Statuetka „Człowiek-Człowiekowi” przyznana Przewodniczącej J.Paliga przez Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i odebrana w teatrze w Gorzowie.

2004r. – Tytuł Honorowy Obywatel Miasta Głogowa dla Przewodniczącej J.Paliga.

2005r. – Medal „Fideliter et Constanter” dla Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Heleny Fefczak.

2010r. Medale „Fideliter et Constanter” dla Wiceprzewodniczącej ZK Danuty Chwałek,  Sekretarza ZK Grażyny Prusisz oraz Skarbnika Koła Haliny Radzymińskiej.

2013 r.- Medal „Fideliter et Constanter” dla członka ZK Kol. Małgorzaty Nowakowskiej.

2015r.- Medal „Fideliter et Constanter” dla wieloletnich pracowników :Bogusławy Fal, Anny Rytter, Szarlej Kamalskiej i Beaty Sławęckiej.

Dodaj komentarz