OWR

Ośrodek Wsparcia Rodzin i Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną

Od wielu lat Koło PSONI starało się rozwijać różnorodne formy wspierania rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne. Na miarę swoich możliwości prowadziło poradnictwo, rozpowszechniało publikacje i literaturę fachową z prowadzonej biblioteczki, służyło rodzicom radą i wsparciem w codziennych troskach.

Zauważając coraz większe zapotrzebowanie rodzin na różne formy wsparcia, w tym także samopomoc i pomoc specjalistów, oraz bazując na własnych doświadczeniach życiowych opracowano projekt OWR. Koło prowadzi OWR od września 2003r. na mocy Aktu Powołania przez Zarząd Główny  PSONI i za zgodą Prezydenta Miasta w budynku użyczonym dla PSONI.
Zadania i cele OWR:
 • niwelacja poczucia izolacji i zagubienia rodzin,
 • rozszerzenie i zintensyfikowanie działań samopomocowych na rzecz wspierania rodzin,
 • wzrost świadomości i wiedzy na temat niepełnosprawności, praw i możliwości uzyskania świadczeń,
 • tworzenie autentycznych więzi międzyludzkich, rodzinnych środowiskowych umożliwiających lepszy przepływ informacji oraz wsparcia i wzajemnej pomocy,
 • udzielanie i uzyskiwanie wsparcia psychicznego, emocjonalnego, informacyjnego,
 • uaktywnienie dzieci i młodzieży w działalności twórczej (poprzez pracę w pracowni ceramicznej) oraz terapeutycznej (poprzez wspólne zabawy integracyjne, manualne,  komputerowe itp.),
 • wzrost integracji między osobami niepełnosprawnymi a młodzieżą pełnosprawną poprzez nawiązywanie bliższych kontaktów, wspólną zabawę, zdobywanie wiedzy  o sobie nawzajem.

Jest placówką działającą cyklicznie raz w tygodniu (w środy) w godzinach popołudniowych, z której mogą korzystać wszystkie chętne osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny. Działalność odbywa się dwupłaszczyznowo, tj. jednocześnie odbywają się spotkania i zajęcia dla rodzin, a w innych pomieszczeniach zajęcia dla osób
z niepełnosprawnością oraz poradnictwo psychologiczne. Umożliwia to korzystanie ze świadczonych usług opiekuna wraz z osobą niepełnosprawną, tj. bez konieczności zapewnienia w tym czasie opieki w domu.

Proponowane formy:

 • Samopomocowe grupy wsparcia, czyli aktywne włączenie się rodziców, mających dorosłe niepełnosprawne „dzieci” w celu podzielenia się wiedzą i doświadczeniem wychowawczym oraz możliwość pogadanek tematycznych zgodnie z potrzebami rodziców.
 • Spotkania ze specjalistami dostosowane do potrzeb i oczekiwań rodziców, np.  z pracownikiem ZUS, Urzędu Skarbowego, prawnikiem, kosmetyczką, dietetyczką itp.
 • Poradnictwo psychologiczne w formie konsultacji oraz grupowych warsztatów tematycznych o tematyce pokonywania stresu, asertywności, emocji, rozładowania napięć, kompetencji społecznych oraz innych problemów wskazanych przez rodziców.
 • Grupowe zajęcia terapeutyczno-rekreacyjne z wykorzystaniem różnych technik plastycznych, ceramicznych, relaksacyjnych, treningu autogennego, a także metod stymulujących
  i aktywizujących, jak: sportowe gry zespołowe, gimnastyka w sali gimnastycznej lub na boisku sportowym. W zajęciach terapeutycznych uczestniczą okresowo wolontariusze
  z Gimnazjum nr 3, nr 4 i I LO.
 • Indywidualne zajęcia logopedyczne dla dzieci wymagających korekcji wad wymowy oraz zdobycia umiejętności porozumiewania się i usprawniania funkcji komunikowania się.
 • Formy integracyjne, wypoczynkowe i kulturalne – rodzinne spotkania okolicznościowe
  w siedzibie PSONI oraz wyjazdowe, m.in. impreza andrzejkowa, spotkanie wigilijne, zabawa karnawałowa, piknik „Pożegnanie Lata”, warsztaty ceramiczne, wyjazd do teatru.
 • Szkolenia, prezentacje filmów i realizowanych programów dotyczących funkcjonowania społecznego osób z niepełnosprawnością umysłową, ich praw, potrzeby usamodzielniania, niwelowania nadopiekuńczości opiekunów, form mieszkalnictwa chronionego, aktywizacji zawodowej i możliwości zatrudniania w systemie wspomaganym itp.
 • Możliwość korzystania ze zbiorów specjalistycznej biblioteczki PSONI, zawierającej publikacje z dziedziny niepełnosprawności, poradniki dla rodziców, fachowe czasopisma.

Działania OWR umożliwiają rozeznanie sytuacji rodzin, pozwalają planować określone formy wspierania, zdiagnozować potrzeby i oczekiwania rodzin. Poprzez udział w określonych formach rodziny mogą uzyskać wsparcie i pomoc specjalistyczną, zintegrować się i uaktywnić, poszerzyć wiedzę i świadomość w zakresie schorzeń, funkcjonowania społecznego oraz przysługujących praw i świadczeń. Osobom z niepełnosprawnością OWR daje możliwość wzrostu ich aktywności, rozwoju zainteresowań i możliwości twórczych, zniwelowania wad wymowy i polepszenia komunikacji.  Rodziny korzystające z OWR są włączane w formy życia społecznego, ograniczana jest izolacja społeczna, co daje poprawę jakości życia.

Strona główna » OWR » --- deleted ---
Nie znaleziono albumu spełniających Twoje kryteria wyszukiwania.