Mieszkania Integracyjne

Mieszkania  integracyjne są  alternatywnym  rozwiązaniem problemu zapewnienia opieki osobom niepełnosprawnym (w stosunku do DPS-u),  formą  środowiskowej  pomocy, głównie  dla  rodzin  nie  będących  w  stanie  zapewnić dzieciom potrzeb socjalnych, ani też z różnych przyczyn nie  mogących  pełnić  roli  opiekuńczej  i  wspierającej. Osobom   niepełnosprawnym   mieszkania   dają  szansę na niezależne, samodzielne na miarę ich możliwości życie i nabywanie umiejętności społecznych.  Aby  mieszkania pełniły  swoją  rolę  mieszkańcom  udziela się wsparcia w  sprawach  związanych  z  prowadzeniem  gospodarstwa domowego i przygotowaniem do pełnienia ról społecznych, co czynią asystenci personalni.

Inicjatywę i koncepcję powołania mieszkań integracyjnych Koło przedstawiło Gminie  Miejskiej Głogów i nawiązano współpracę w zakresie uruchamiania mieszkań. Projekt funkcjonowania mieszkań chronionych opracowały: Jadwiga Paliga i Grażyna Prusisz. Miasto  przeznaczyło  na  ten  cel  budynek  i  z własnych środków  pokryło  koszty  jego  adaptacji.  Przekazało  do dyspozycji MOPS 4 mieszkania, dla PSONI 3 mieszkania.

Mieszkania uruchomione zostały  w styczniu 2004  roku, po kompleksowym wyposażeniu ich przez Koło w meble, podstawowy sprzęt i pomoce niezbędne w gospodarstwie. Stroną  typującą  do  mieszkań  jest  Zarząd Koła PSONI w Głogowie. Podstawowe kryteria  to  sytuacja  rodzinna i  materialna,  czynniki   patologiczne  w  rodzinie  oraz możliwości   psychofizyczne   osoby    predysponujące ją do samodzielnego życia z niezbędnym  wsparciem.

Funkcjonują przy ul. Rudnowskiej 54a w budynku Gminy Miejskiej Głogów. Przy wsparciu asystentów osoby z niepełnosprawnością intelektualną, nie mające oparcia społecznego w rodzinie oraz te, które pragną uniezależnić się od rodziny, wdrażają się do samodzielnego funkcjonowania oraz aktywności społecznej i zawodowej. Proces usamodzielniania prowadzony jest wielopłaszczyznowo poprzez liczne działania, a  podstawowym zadaniem jest osiągnięcie przez  mieszkańców jak największej, w zakresie ich możliwości, samodzielności w wielu dziedzinach życia. Program rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wspieranie w usamodzielnieniu prowadzą zatrudnieni asystenci, którzy poprzez różnorodne zajęcia
i treningi  uczą, usprawniają wykonywanie czynności w różnych obszarach życia, rozwijają umiejętności i zachowania mieszkańców niezbędne w codziennym życiu.

Obejmuje to głównie:

  • czynności samoobsługowe, samodzielne zaspakajanie potrzeb życiowych i wyrabianie zaradności osobistej;
  • utrzymywanie porządku i czystości – sprzątanie, pranie, stosowanie określonych środków czystości, obsługiwanie  sprzętu (pralka, odkurzacz);
  • dbałość o higienę osobistą i profilaktykę zdrowia, w tym: dbanie o wygląd i higienę, stosowanie określonych kosmetyków, wizyty lekarskie, propagowanie zdrowego stylu życia;
  • prowadzenie gospodarstwa domowego, tj. przygotowanie posiłków, przetworów, ciast, obsługa sprzętu AGD;
  • uspołecznianie – zachowanie w miejscach publicznych, korzystanie z komunikacji miejskiej, potrzeby kulturalne, rekreacyjne, wyjścia do kina, pizzerii, kręgielni, muzeum, na wystawy;
  • trening ekonomiczny –gospodarowanie pieniędzmi, planowanie i koordynacja wydatków, poznawanie wartości pieniądza, wypłata pieniędzy z bankomatu, dokonywanie zakupów, analizowanie kosztów, wdrażanie do oszczędzania;
  • planowanie i organizację czasu wolnego oraz kreatywności w jego spędzaniu – rozwój zainteresowań,  gry zespołowe, zajęcia komputerowe i internet, zajęcia sportowe, wycieczki rowerowe, wyjazdy pod namiot, na turnusy rehabilitacyjne, wyjścia na basen, do groty solnej,  oraz udział w imprezach miejskich i integracyjnych PSONI Koła w Głogowie;
  • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych –  przyjmowanie gości, kontakty z rodziną, urodziny, spotkania przy grillu, poprawa komunikacji i dbanie o relacje społeczne między mieszkańcami, współdziałanie w grupie itp.;
  • nabycie umiejętności przygotowujących do pracy – dbałość o zagospodarowanie terenu wokół budynku, prace ogrodnicze, dbałość o kwiaty doniczkowe, majsterkowanie, używanie sprzętu elektrotechnicznego, naprawy  i remonty w mieszkaniach, prace ręczne;
  • pełnienie ról społecznych – identyfikacja z określonymi rolami społecznymi i poznanie związanych z tym praw i obowiązków, wyrabianie punktualności, systematyczności, odpowiedzialności za powierzone mienie, decyzje, poczucie własnej wartości i asertywność oraz załatwianie spraw urzędowych, pielęgnowanie tradycji świątecznych itp.

Ponadto asystenci służą pomocą i wsparciem przy rozwiązywaniu różnych spraw, ograniczaniu złych nawyków, wzmacnianiu pozytywnych zachowań, radzeniu sobie ze stresem oraz niwelowaniu konfliktów czy postaw roszczeniowych mieszkańców.

Mieszkańcy mają prawo do własnego zdania, godności osobistej, intymności, wyboru form spędzania czasu wolnego, wsparcia w trudnych sytuacjach, także psychologicznego, co zapewnia im poczucie bezpieczeństwa, sprzyja usprawnianiu funkcji organizmu oraz poprawie jakości ich życia. Dzięki działaniom wspierającym i integrującym osoby niepełnosprawne uzdalniane są do podejmowania samodzielnych decyzji, zwiększane są możliwości ich działań oraz osiągania poczucia zadowolenia, satysfakcji, własnej wartości i lepszej jakości życia.

Reportaż na temat Mieszkań Chronionych, który był emitowany w TV Master w czerwcu 2012r. można obejrzeć klikając na poniższy link

http://www.tv.master.pl/informacja.php?news=22636,Ucza-sie-samodzielnosci

Nie znaleziono albumu spełniających Twoje kryteria wyszukiwania.