Centrum Dzwoni

Centrum Dzwoni

PSONI Koło w  Głogowie realizuje projekt pt. „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (Centrum DZWONI)”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Celem projektu jest wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej u 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu głogowskiego.
Koordynatorem projektu jest Brygida Trubalska.

Realizowane w ramach projektu formy:

  • Indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem mające na celu zebranie informacji o beneficjencie, jego funkcjonowaniu społecznym, stanie emocjonalnym, samopoczuciu, sposobie radzenia sobie z różnymi sytuacjami życiowymi itp.
  • Wyjazdowe warsztaty integracyjno-szkoleniowe dotyczące informacji w zakresie pracy, m.in. organizacji pracy, zarządzania czasem, panowania nad stresem, rozwiązywania konfliktów, technik aktywnego poszukiwania pracy oraz integracji z uczestnikami.
  • Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w formie indywidualnej, grupowej i treningowej – wsparcie w sytuacjach trudnych, czynnościach życia codziennego oraz kształtowania zachowań społecznych.
  • Zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym określające umiejętności, predyspozycje  i preferencje zawodowe osoby, celem wyboru miejsca warsztatów praktycznych, praktyk zawodowych, stażu czy stanowiska pracy. Efektem spotkań z doradcą zawodowym jest stworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD), określającego cel zawodowy, społeczny, predyspozycje, możliwości i zainteresowania beneficjenta projektu.
  • Kursy i szkolenia zawodowe w zakładach na otwartym rynku pracy na różnych stanowiskach pracy przy wsparciu trenera pracy. Stanowiska, na których odbywają się warsztaty praktyczne wybierane są pod kątem umiejętności, predyspozycji i preferencji zawodowych beneficjenta i służą poprawności ich dopasowania. Dzięki warsztatom można dalej określić dalszą drogę zawodową beneficjenta.
  • Staż zawodowy polegający na zdobywaniu umiejętności w miejscu pracy, poznaniu stanowiska i czynności danego zawodu przy wsparciu trenera pracy.
  •  Zatrudnienie wspomagane jest uwieńczeniem procesu aktywizacji zawodowej. Trener pracy monitoruje przebieg zatrudnienia, wspiera osobę przy czynnościach zawodowych,  załatwianiu formalności związanych z zatrudnieniem, w przystosowaniu się osoby do zmienionych lub rozszerzonych czynności w przedsiębiorstwie, sprawdza jakość pracy. Wspiera osobę zatrudnioną w przystosowaniu się do miejsca pracy, nawiązaniu pozytywnych relacji ze współpracownikami i pracodawcą, w rozwiązywaniu problemów pojawiających się podczas zatrudnienia. Stały monitoring ma na celu utrzymanie standardu pracy wykonywanej przez osoby niepełnosprawne i przede wszystkim utrzymanie zatrudnienia