ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP MIKROBUSA

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1.      NAZWA I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

              Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

              Koło w Głogowie  ul. Perseusza 9   67-200 Głogów

 

2.   PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

      Dostawa fabrycznie nowego 9-osobowego (8+1) samochodu (mikrobusa)
              przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością.

 3.         3.   TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony.

 

  4. WYKAZ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z PRZYZNANĄ   PUNKTACJĄ W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT ORAZ ŁĄCZNĄ PUNKTACJĄ:

 

Nr

of.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryterium oceny ofert –
ilość pkt

Cena 100%

1

Górny – Poczynek Sp. z o.o. ul. Słowiańska 23-25 59-300 Lubin  Filia Głogów ul. Kamienna Droga 20,  67-200 Głogów

100

 

          Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.

          Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

      5. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Górny – Poczynek Sp. z o.o. ul. Słowiańska 23-25 59-300 Lubin 
Filia Głogów  ul. Kamienna Droga 20, 67-200 Głogów

Cena oferty

112 851,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty

Oferta spełniła wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ oraz uzyskała najwyższą ilość punktów w ostatecznej ocenie.

 

6.TERMIN, PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem/drogą elektroniczną.

 7. PODSTAWA PRAWNA:

Art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013r. poz. 907).

 

    Przewodnicząca Zarządu PSOUU Koła w Głogowie

Jadwiga Paliga