Misja i cele

Misja i cele

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie (PSONI),  jest samopomocową organizacją rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich przyjaciół. Posiada status organizacji pożytku publicznego.
Naszym celem jest
działanie na rzecz wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

 Formy działalności:

  •  Warsztaty Terapii Zajęciowej
  •  Ośrodek Wsparcia Rodzin
  •  Mieszkania Chronione
  • Centrum DZWONI

 Inne formy działalności:

  •  Wyjazdowe formy rehabilitacji i rekreacji
  •  Integracyjne imprezy sportowe, turystyczne, festyny.
  •  Przeglądy twórczości (wystawy, jarmarki, przedstawienia )
  •  Współpraca z mediami promocja możliwości  osób niepełnosprawnych intelektualnie
  •  Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (informacja, poradnictwo, pomoc)
  •  Promocja zatrudnienia i trening zawodowy.