Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI),
jest samopomocową organizacją rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich przyjaciół.
Posiada status organizacji pożytku publicznego.

Konto bankowe:
Santander Bank Polska SA
nr 55 10902079 0000 0005 4400 0578

Telefon (76) 834 65 01,
(76) 834 65 17
Faks (76) 834 65 01

Adres pocztowy

ul. Perseusza 9,
67-200 Głogów
E-mail:

Konto bankowe:
Santander Bank Polska SA
nr  55 10902079 0000 0005 4400 0578

zk.glogow@psoni.org.pl
 wtzarka@wp.pl

 


HISTORIA 40 lat  DZIAŁALNOŚCI  W  GŁOGOWIE
RODZICÓW  OSÓB  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  INTELEKTUALNĄ

 

Na 40-letnią historię organizacji rodziców na rzecz osób z niepełnosprawnością składa się działalność:

 • Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w latach 1980 – 1991
 • Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kołow Głogowie w latach 1991 – 2016
 • Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie od 2016r.

KOŁO  POMOCY  DZIECIOM  SPECJALNEJ  TROSKI (KPDzST)
powołano w czerwcu 1980r. z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych, m.in. Państwa Anieli i Bolesława Lechwarów
oraz Zarządu Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Celem organizacji było poszukiwanie szans rozwoju i aktywnego życia dzieci niepełnosprawnych, zapewnienie im edukacji, opieki medycznej, rehabilitacji, przeciwdziałanie stereotypom oraz izolacji społecznej ich rodzin.

We wrześniu 1980r. powołano Przedszkole Specjalne TPD przy ul. Kosmonautów Polskich 15, którego dyrektorem została Pani Teresa Szemplińska. Przedszkole stało się siedzibą KPDzST (do 1984r.), miejscem pierwszych zabaw dla dzieci i spotkań rodziców.

Od 1983r. organizowano rodzinne imprezy okolicznościowe, turnusy wypoczynkowe, rehabilitacyjne, zimowiska, zabawy mikołajkowe w klubach osiedlowych, półkolonie i kolonie letnie, wycieczki itp.

Od 1985r. dzięki życzliwości Dyrektora MOPS K. Urbanowicza Koło wprowadziło dyżury
i spotkania z rodzinami w pomieszczeniach pracowników socjalnych przy ul. Sikorskiego 3.

Od 1984r. Koło inicjowało spotkania z władzami miejskimi, oświatowymi, służbą zdrowia i organizacjami społecznymi o problemach rodzin dzieci niepełnosprawnych, potrzebach edukacji. warsztatów chronionych, rehabilitacji oraz na temat przyszłości absolwentów szkoły życia.

 

POLSKIE  STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM  (PSOUU)

We wrześniu 1991r. odbyło się w Warszawie I-sze Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU).  Oznaczało to oddzielenie się od TPD, założenie nowej ogólnopolskiej organizacji.

W Głogowie rodzice zaakceptowali zmiany,  6 listopada 1991r. odbyło się inauguracyjne walne zebranie Koła PSOUU.

Działalność kontynuowana była w zakresie organizacji zimowisk (Zachełmie Dolne, Lubawka, Przesieka), kolonii letnich i turnusów rehabilitacyjnych (Wojnowo, Świeradów Zdrój, Międzyzdroje, Duszniki Zdrój, Zofiówka, Niechorze, Kamień Pomorski, Międzywodzie, Gościm, Rewal, Szklarka Myślniewska, Świnoujście, Jarosławiec, Ustronie Morskie, Chłopy, Dziwnówek, Dźwirzyno, Darłówko, Pustkowo, Pobierowo, Sarbinowo), zabaw noworocznych (MOK, „Mayday”, „Pegaz”, „Jowisz”, Dom Uzdrowienia Chorych, Parafia Św.Klemensa, „Royal”,  „Rodos”), Dnia Dziecka, Andrzejek (Studium Nauczycielskie, „Mayday”, „Pegaz”, Kawiarnia „M”, Gimnazjum nr 3, OK Park), wyjazdowych pikników integracyjnych (Wygnańczyce, Gaworzyce, Zabornia, Leśna Dolina, Brzeg Głogowski, Zaborówiec, Przemków, Ostaszów, Dalków, Dobromil, Jerzmanowa), udziału w olimpiadach specjalnych i marszobiegach (Lubin, Nowe Miasteczko, Nowa Sól, Głogów), udziału w festynach i pielgrzymkach (Jakubów, Paradyż, Grodowiec, Rokitno, Krzeszów, Otyń, Gaworzyce, Dalków, Legnica), wycieczek (Kotlina Kłodzka, Skalne Miasto, Kraków, Wadowice, Częstochowa, Zakopane, Bieszczady, Mazury, Wilno, Praga, Lwów, Sandomierz, Nidzica, Gietzwałd, Karpacz, Wrocław, Książ), wyjazdów do  teatru (Wrocław, Poznań, Gorzów Wlkp., Zielona Góra, Wałbrzych), spotkań opłatkowych z inscenizacją jasełek (głogowskie parafie, „Mayday”, Dom Uzdrowienia Chorych, siedziba organizacji).

Od 1999r. Stowarzyszenie organizuje corocznie majowe Dni Godności Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną uwzględniając fakt, iż 5 maja jest Europejskim Dniem  Protestu Przeciw Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych.

Obchody obejmują z reguły kilka elementów stałych oraz zmiennych: są to Msza Święta, część oficjalna obchodów i artystyczna (MOK, Kino „Jubilat”, Klub „Mayday”), wystawa prac uczestników WTZ „Arka” (Galeria Edukacji Twórczej MOK, Galeria Glogovia), impreza sportowa w hali sportowej, festyn w skansenie „Zagroda chłopska”, pikniki rekreacyjne i dzień otwarty
w siedzibie PSONI, happening uliczny z orkiestrą hutniczą  itp.

W imprezach uczestniczą wieloosobowe grupy osób niepełnosprawnych, ich rodzin, przyjaciół oraz przedstawiciele władz samorządowych, placówek światowych, pomocowych, instytucji, organizacji, zakładów pracy itp.

Na przestrzeni lat obchody Dni Godności wspierane były ze środków budżetu Gminy Miejskiej, PCPR ze środków PFRON oraz Unię Europejską w ramach programu Phare-LIEN.

19 września 2015r. Uchwałą Zgromadzenia Elektorów Stowarzyszenia nastąpiła zmiana Statutu oraz zmiana nazwy organizacji z PSOUU na PSONI.
Na podstawie  Postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we wrześniu 2016r. Koło w Głogowie zmieniło nazwę na:
POLSKIE  STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  (PSONI)

UTWORZENIE i PROWADZENIE PLACÓWEK:

 • DZIENNE CENTRUM AKTYWNOŚCI

W 1994r. kilkunastoosobowa grupa uczniów „szkoły życia” uznana została za absolwentów
i przebywała w domach bez dalszych perspektyw. Dla zapewnienia im aktywności  17 stycznia na mocy Aktu Powołania ZG PSOUU
Koło uruchomiło I-szą swoją placówkę – Dzienne Centrum Aktywności (DCA). Codziennie grupa młodzieży zbierała się na zajęcia terapeutyczne, chodziła na zajęcia gimnastyczne, na spacery, wycieczki. W 1995r. DCA przeniesiono do siedziby PSOUU
i funkcjonowało do chwili, gdy wszyscy uczestnicy zostali przyjęci do WTZ (w listopadzie 1995r.  działalność DCA zawieszono).

 • WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „ARKA” (WTZ)

Od 1993r. Koło czyniło starania o pozyskanie budynku i środków na uruchomienie warsztatu terapii zajęciowej (WTZ).
Utworzono projekt koncepcyjny, zwiedzano działające już warsztaty w Polsce.
Budynek przejęto w październiku, zabezpieczano go i stopniowo przy pomocy rodziców podjęto pierwsze remonty.
Miasto wsparło dotacją remont dachu oraz łazienek.
W grudniu 1994r. Koło otrzymało długo oczekiwaną decyzję PFRON na utworzenie WTZ.
Od 1995r. budynek przy ul. Perseusza 9  stał się siedzibą PSOUU, DCA i WTZ.
WTZ rozpoczął działalność 1 lutego 1995r. na mocy zawartej umowy z PFRON  dla 40 osób równocześnie z prowadzonym remontem i adaptacją;  oficjalne otwarcie nastąpiło 30 maja.
Początki były b. trudne, ale rodziców ogarnęła euforia i aktywnie włączali się do wszelkiej pomocy. Rozprowadzano cegiełki, poszukiwano sponsorów
i darczyńców. Po kilku miesiącach wystąpiono do PFRON o zgodę na powiększenie liczby uczestników o 10 osób, od kwietnia 1996r. o kolejne 5
– tworząc grupę 55-cio-osobową.
Od 2016r. grupa uczestników liczy 61 osób.

W marcu 1996r. pozyskano środki PFRON na zakup mikrobusu dowożącego uczestników do WTZ „Arka” oraz na  wybudowanie garażu.
Po 7 latach, tj. w 2004r.  zakupiono nowy mikrobus, a w 2014r. ze środków PFRON i dzięki wsparciu Starostwa Powiatu wymieniono na kolejny.

W 2000r. uruchomiono windę osobową w budynku dzięki pozyskaniu środków z PFRON, miasta, powiatu i zbiórki cegiełek.

W 2000r. obraz „Domek na wsi” uczestnika p. Pawła Laskowskiego tworzony pod kierunkiem terapeuty Anny Rytter wystawiany
był na Międzynarodowej Wystawie Sztuk Plastycznych w Luwrze w Paryżu, a następnie w wielu krajach Europy.
Odbyło się też spotkanie z premierem Jerzym Buzkiem w Warszawie w związku z udziałem w w/w wystawie.

W 2008r. ze środków PFRON Urzędu Marszałkowskiego i Gminy Miejskiej wymieniono instalację grzewczą w budynku WTZ.
W 2016r. Gmina Miejska wykonała nową elewację budynku.
Warsztat w okresie od maja 1995r. do 2016r. prowadziła Jadwiga Paliga, od maja 2016r. Anna Wójcik.

 • OŚRODEK  WSPARCIA  RODZIN  i  OSÓB  Z  NIEPEŁNOSPRAWNOSCIĄ  INTELEKTUALNĄ (OWR)

OWR powołano 17 września 2003r. na mocy Uchwały Zarządu Głównego PSOUU wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu i oczekiwaniu rodzin
w zakresie różnorodnych form wspierania, aktywności i samopomocy.

Ośrodek działa w siedzibie Stowarzyszenia, w każdą środę po południu. Organizowane są zajęcia logopedyczne oraz terapeutyczne i rekreacyjne prowadzone przez terapeutów, często przy udziale zaprzyjaźnionych uczniów szkół. Rodzicom w tym czasie proponuje się spotkania samopomocowych grup wsparcia oraz w miarę posiadanych środków szkolenia ze specjalistami. Organizowane są okolicznościowe imprezy, jak: Dzień Rodziny, Mikołajki, pikniki, bal karnawałowy itp.  Z ośrodka korzystać mogą nieodpłatnie wszystkie chętne rodziny zrzeszone
w Stowarzyszeniu. Działalność ośrodka wspierana była z programu MPiPS (przez Wojewodę Dolnośląskiego) oraz od wielu lat przez Gminę Miejską Głogów.

 • MIESZKANIA CHRONIONE / INTEGRACYJNE

W 2001r. na spotkaniu z Zarządem Miasta zaproponowano powołanie form mieszkalnictwa.
W 2003r. władze miasta przeznaczyły na mieszkania budynek po przedszkolu przy ul. Rudnowskiej 54A
i z własnych środków zaadaptowały go na ten cel.
W styczniu 2004r. uruchomiono mieszkania chronione.
Mieszkańcy prowadzą gospodarstwo domowe przygotowując się do samodzielnego na  miarę ich możliwości życia.
Są wspierani przez asystenta w nabywaniu różnorodnych umiejętności, w szczególności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego,
organizacji czasu wolnego, dbałości o zdrowie, wdrażania do czystości i higieny, uaktywnienia, rozwoju zainteresowań, czynności zawodowych, uspołecznienia itp.
Do 2014r. Koło wynajmowało na ten cel 3 mieszkania, w tym dwa przeznaczone były dla osób niepełnosprawnych, trzecie jako dyżurka dla asystentów. Na kompleksowe ich wyposażenie pozyskano dary rzeczowe i środki z różnych źródeł, m.in. od darczyńców, Wojewody Dolnośląskiego, KGHM Polska Miedź.
W 2014r. poszerzono formy mieszkalnictwa o mieszkania treningowe w użytkowanych pomieszczeniach, a mieszkania chronione przeniesiono
do 4 pojedynczych mieszkań w tym samym budynku wyremontowanych przez asystentów, rodziców i mieszkańców.
Aktualnie z z mieszkań chronionych korzysta 5 osób z niepełnosprawnością przy wsparciu zatrudnionego asystenta.

Funkcjonowanie mieszkań finansowane było z PFRON – programu „PARTNER”, od kilku lat jest to zadanie zlecone i finansowane
ze środków Gminy Miejskiej Głogów.

 • CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO I WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

Od sierpnia 2006r. na mocy porozumienia z Zarządem Głównym PSOUU w Warszawie realizowany był projekt Centrum Doradztwa Zawodowego
i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (Centrum DZWONI). Projekt finansowany był ze środków UE, od 2008r. ze środków PFRON
w ramach programu PFRON „Trener pracy”.

W latach 2009 -2010 realizowany był projekt „Konkurencyjni, nowocześni, skuteczni – podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych”, na realizację którego Koło pozyskało środki EFS w ramach programu POKL.  Projekt zgłoszony do konkursu „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi. Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku” zdobył I miejsce w ramach priorytetu VII Integracja.

W 2009r. dzięki zadaniu zleconemu przez Powiat Głogowski pn. „Mobilne Centrum DZWONI” aktywizacją zawodową objęte zostały osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy  powiatu.

Projekt Centrum DZWONI kontynuowany jest dzięki pozyskiwaniu środków EFS
w ramach konkursów POKL.

Centrum działało przy ul. Sikorskiego 19, od 2008r. przy ul. Sportowej 1, od czerwca 2012r. przy ul. Norwida 3. Zatrudnia pedagoga, doradcę zawodowego, psychologa, asystenta osoby niepełnosprawnej, trenerów pracy. Jest jednostką szkoleniową, prowadzi system poradnictwa zawodowego, udziela osobom z niepełnosprawnością pomocy w ocenie predyspozycji zawodowych, organizuje praktyki, staże, poszukuje miejsc pracy w systemie zatrudniania wspomaganego, tj. przy wsparciu trenerów pracy.
Kierownikiem Centrum DZWONI przez wiele lat była Grażyna Prusisz, od 2019r. projekt koordynuje Brygida Trubalska.

 • MIESZKANIA TRENINGOWE – projekt

Od stycznia 2014r. Koło realizuje projekt „Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności”  dzięki pozyskaniu środków PFRON
w ramach konkursu zadań zlecanych.  Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności i zaradności osobistej osób z niepełnosprawnością intelektualną, nabycie przez nich umiejętności umożliwiających przygotowanie do niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym.
Cel realizowany jest przez zapewnienie treningów usamodzielniających przy niezbędnym wsparciu asystentów, tj. kulinarny, gospodarczo-higieniczny, uspołeczniający, organizacji czasu wolnego.
Projekt przebiega w wynajmowanych mieszkaniach przy ul. Rudnowskiej 54a. Dwa mieszkania zawierają łącznie 4 pokoje, wspólny salon,
dwa aneksy kuchenne i łazienki. Teren otaczający budynek został zagospodarowany jako teren rekreacyjny z dodatkowo pozyskiwanych środków
i jest wykorzystywany na spotkania integracyjne.

Projekt koordynowany jest przez Annę Wójcik.

 • OŚRODEK WSPARCIA RODZIN I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OWR) – projekt

Od stycznia 2015r. przy ul. Norwida 3 realizowany jest projekt „Ośrodek Wsparcia Rodzin i Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”.
Projekt zapewnia uczestnikom diagnozę funkcjonowania społecznego, terapię psychologiczną, logopedyczną, zajęcia terapeutyczne, muzykoterapii, komputerowe, Biofeedback, RehaCom, trening umiejętności społecznych, okolicznościowe imprezy integracyjne. Zajęcia odbywają się codziennie w dni robocze.  Korzysta corocznie średnio 30-40 osób.

Koordynatorem projektu jest Beata Sławęcka.
Na projekt pozyskiwane są środki PFRON w ramach konkursu zadań zlecanych.

 

INNE DZIAŁANIA PSONI KOŁA:

Projekty krótkoterminowe:

 • 2009r.-  „Katalog czynności zawodowych osób niepełnosprawnych intelektualnie” – finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 • 2014r.- „Wsparcie osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego” – projekt systemowy realizowany z porozumieniu  i  finansowany
  przez ZG PSOUU ze środków PFRON
 • 2016r. – „Zajęcia prozdrowotne i profilaktyka zdrowego stylu życia dla ONI”  – projekt finansowany przez Urząd Marszałkowski ze środków PFRON
 • 2017r. – „Warsztaty fotograficzne dla ONI i prezentacja ich prac podczas wystawy fotografii” – projekt finansowany przez Urząd Marszałkowski ze środków PFRON.

Ponadto:

a) współpraca z lokalnym samorządem i instytucjami, w tym również w zakresie promocji możliwości twórczych i aktywizacji zawodowej
osób niepełnosprawnych,

b) propagowanie działalności Stowarzyszenia poprzez współpracę z lokalnymi mediami, rozpowszechnianie folderów informacyjnych Koła, zapoznawanie z działalnością,

c) udział członków Zarządu Koła w Krajowych Naradach Przewodniczących Zarządów Kół, Zgromadzeniach Elektorów w Warszawie
oraz szkoleniach i konferencjach,

d) współpraca z organizacjami i instytucjami, w szczególności działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Aktualne władze PSONI od 2019r.:

ZARZĄD  PSONI:

 • PALIGA Jadwiga – Przewodnicząca  Zarządu
 • LECHWAR Aniela – Wiceprzewodnicząca Zarządu
 • WÓJCIK Anna – Sekretarz Zarządu
 • CHWAŁEK Danuta – Skarbnik Koła
 • CHUDZIŃSKA Małgorzata,
  GRUCHAŁA  Anna,
  NOWAKOWSKA Małgorzata,
  RADZYMIŃSKA Halina,
  ZAJĄCZKOWSKA Ewa – Członkinie.
 • KOMISJA REWIZYJNA:  LERCH Mirosława, KACZMAREK Irena, FEFCZAK Helena

 

INNE OSIĄGNIĘCIA  Stowarzyszenia:

Działalność Stowarzyszenia Koła jest doceniana przez władze lokalne i nadrzędne organizacji, czego dowodem są liczne wyróżnienia otrzymane
na przestrzeni lat.

 • 1998r.- udział w ogólnopolskich obchodach 35-lecia organizacji, które odbyły się w Warszawie i Gdańsku.
  W Teatrze „Wybrzeże” w Gdańsku pierwszy, pozamiejscowy występ uczestnika „Arki” – Radka Więckowicza,
  a na Długim Targu wystawiane były prace Arki.
 • 1998r.- uhonorowanie w Warszawie Medalem „Fideliter et Constanter” („Wiernie i wytrwale”) Anieli Lechwar, współzałożycielki organizacji.
 • 1999r.- Medal „Fideliter et Constanter” („Wiernie i wytrwale”) dla Przewodniczącej ZK  Jadwigi Paliga.
 • 2001r.- Medal Honorowy Prezydenta Miasta dla Przewodniczącej ZK PSOUU Jadwigi Paliga.
 • 2002r.- Medal „Fideliter et Constanter” dla Wiceprzewodniczącej ZK PSOUU Zofii Siembab.
 • 2003r. – Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych – organizacja z Kołami PSOUU z Dolnego Śląska 2-dniowej Wojewódzkiej Konferencji
  w Fundacji dla Porozumienia Europejskiego „Krzyżowa”.
 • 2003r.- Teatr J.Osterwy w Gorzowie – Statuetka „Człowiek-Człowiekowi” dla Przewodniczącej ZK  J.Paliga nadana przez Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej za działalność charytatywną.
 • 2004r. – Przewodnicząca ZK Jadwiga Paliga otrzymała tytuł Honorowy Obywatela Miasta Głogowa.
 • 2005r. – Medal „Fideliter et Constanter” dla Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Heleny Fefczak.
 • 2009r. – Medal „Fideliter et Constanter” dla Chwałek Danuty, Prusisz Grażyny i Radzymińskiej Haliny.
 • 2013r. – Medal „Fideliter et Constanter” dla Małgorzaty Nowakowskiej Członka ZK.
 • 2015r.- Medale „Fideliter et Constanter” dla długoletnich pracownic: Anny Rytter, Beaty Sławęckiej, Bogusławy Fal i Szarlej Kamalskiej.
 • 2018r.- Honorowa Złota Odznaka „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” dla Jadwigi Paliga.
 • 2021r. – Medale „Fideliter et Constanter” dla długoletnich pracowników: Anny Wójcik, Sylwii Stępień, Bogusławy Stawarz, Romana Królaka i Michała Bożko.
 • 2021r. – Serce Powiatu za 40-letnią działalność PSONI Koła w Głogowie
 • 2021r. – Krzyż Powiatu dla wieloletnich zasłużonych członkiń Zarządu- dla Przewodniczącej ZK  Jadwigi Paliga, dla Wiceprzewodniczącej Anieli Lechwar oraz dla Grażyny Prusisz.
 • 2021r. – Nagroda Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za innowacyjne podejście do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej.