HISTORIA DZIAŁALNOŚCI W GŁOGOWIE
RODZICÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Historia organizacji rodziców na rzecz osób z niepełnosprawnością w Głogowie obejmuje działalność:

 • Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w latach 1980 – 1991
 • Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Głogowie w latach 1991 – 2016
 • Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie od 2016r.

KOŁO POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI (KPDzST)
powołano w Głogowie w czerwcu 1980r. z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz Zarządu Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Celem organizacji było poszukiwanie szans rozwoju i aktywności dzieci niepełnosprawnych, zapewnienie im edukacji, rehabilitacji, przeciwdziałanie izolacji ich rodzin.

W 1980r. powołane zostało Przedszkole Specjalne TPD przy ul. Kosmonautów Polskich 15, które stało się siedzibą KPDzST (do 1984r.) |
oraz miejscem pierwszych zabaw dla dzieci i spotkań.

W 1983r. zorganizowano pierwszą imprezę rodzinną w Klubie „Skorpion” z okazji Dnia Kobiet oraz wzięto udział w I-szym turnusie
rehabilitacyjno-wypoczynkowym TPD w Karpaczu. Podjęto starania o powołanie „klas życia”, które uruchomiono przy ul. Kosmonautów Polskich.
W kolejnych latach Koło organizowało zimowiska, zabawy mikołajkowe, imprezy z okazji Dnia Dziecka, Andrzejkowe, gimnastykę korekcyjną, wycieczki, półkolonie i kolonie letnie, udział w turnusach rehabilitacyjnych, pielgrzymki.

Od 1985r. Koło prowadziło dyżury i spotkania z rodzinami w pomieszczeniach pracowników socjalnych przy ul. Sikorskiego 3.

W 1984r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz miejskich, oświatowych, służby zdrowia i organizacji społecznych o problemach rodzin dzieci niepełnosprawnych, potrzebach edukacji, warsztatów chronionych, rehabilitacji.

Od 1988r. Koło inicjowało kolejne spotkania z władzami, radnymi i instytucjami na temat przyszłości absolwentów szkoły życia.

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM (PSOUU)

W 1991r. 15 września odbyło się w Warszawie I-sze Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU). Oznaczało to oddzielenie się od TPD, założenie nowej ogólnopolskiej organizacji.
W Głogowie rodzice zaakceptowali zmiany, 6 listopada 1991r. odbyło się inauguracyjne walne zebranie Koła PSOUU.

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (PSONI)

W dniu 19 września 2015r. Uchwałą Zgromadzenia Elektorów Stowarzyszenia nastąpiła zmiana Statutu oraz zmiana nazwy organizacji z PSOUU
na PSONI. Na podstawie Postanowienia Sądu we Wrocławiu we wrześniu 2016r. Koło w Głogowie zmieniło nazwę na PSONI.
Stowarzyszenie kontynuowało działania w zakresie integracji, imprez okolicznościowych, organizowano zimowiska, kolonie letnie i turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, zabawy noworoczne, Dni Dziecka, wyjazdowe pikniki integracyjne, udział w olimpiadach specjalnych i marszobiegach, festynach, pielgrzymkach, wyjazdy do teatru, spotkania opłatkowe z inscenizacją jasełek itp.

Od 1999r. organizuje corocznie majowe Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną uwzględniając fakt – 5 maja
jest Europejskim Dniem Protestu Przeciw Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych.
Obchody obejmują kilka elementów stałych oraz zmiennych: są to Msza Święta, część oficjalna obchodów i artystyczna, wystawy prac uczestników WTZ „Arka”, imprezy sportowe, festyn w skansenie „Zagroda chłopska”, pikniki rekreacyjne w siedzibie PSONI, dzień otwarty PSONI, happeningi uliczne z orkiestrą hutniczą lub górniczą. W imprezach uczestniczą ok. 200-osobowe grupy, zarówno osób z niepełnosprawnością, ich rodzin, przyjaciół, jak i przedstawicieli władz samorządowych, placówek oświatowych, pomocowych, instytucji, organizacji, zakładów pracy itp.
Na przestrzeni lat obchody Dni Godności wspierane były ze środków budżetu Gminy Miejskiej Głogów, PCPR ze środków PFRON
oraz Unię Europejską w ramach programu Phare-LIEN (2000r.).

UTWORZENIE i PROWADZENIE PLACÓWEK:

 • DZIENNE CENTRUM AKTYWNOŚCI

  W 1994r. grupa uczniów „szkoły życia” uznana została za absolwentów i przebywała w domach. Dzięki życzliwości MOPS Koło zajęło pomieszczenia przy ul. Świerczewskiego i 17 stycznia na mocy Aktu Powołania Zarządu Głównego PSOUU uruchomiło I-szą swoją placówkę
  – Dzienne Centrum Aktywności (DCA). Codziennie grupa młodzieży zbierała się na zajęcia terapeutyczne, gimnastyczne, spacery, wycieczki.
  W 1995r. DCA przeniesiono do siedziby PSOUU i funkcjonowało do chwili, przejścia uczestników do WTZ (w listopadzie 1995r. działalność DCA zawieszono).

 • WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „ARKA”

  1993r. – W czerwcu PSOUU wystąpiło do władz miejskich z prośbą o przekazanie budynku przy ul. Perseusza 9, po zlikwidowanym przedszkolu, gdyż dzięki powstaniu PFRON zaistniała szansa pozyskania środków na powołanie warsztatu terapii zajęciowej (WTZ).
  Budynek przejęto w październiku, zabezpieczano przed dewastacją i stopniowo z rodzicami podjęto pierwsze remonty.
  Miasto wsparło dotacją remont dachu i łazienek. Pod koniec grudnia PSOUU otrzymało decyzję PFRON na utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej.

  1995r.- Budynek przy ul. Perseusza 9 stał się siedzibą PSOUU, DCA i WTZ. 1 lutego – na mocy zawartej umowy z PFRON WTZ rozpoczął funkcjonowanie dla 40 osób, otwarcie nastąpiło 30 maja. Zapotrzebowanie na placówkę było tak duże, że wystąpiono do PFRON
  o powiększenie liczby uczestników od października o 10 osób, a od kwietnia 2016r. roku o kolejne 5 osób. Aktualnie – 61 uczestników.

  1996r. – Pozyskanie środków PFRON na zakup mikrobusu dla uczestników WTZ „Arka” oraz na wybudowanie garażu.
  Po 7 latach, tj. w 2004r. zakupiono nowy mikrobus, głównie ze środków PFRON, a w 2014r. ze środków PFRON i dzięki wsparciu Starostwa Powiatu wymieniono na kolejny mikrobus.

  2000r.– Uruchomienie windy osobowej w budynku wtz dzięki pozyskaniu środków z PFRON, miasta, powiatu i zbiórki cegiełek.

  2000r. – Obraz „Domek na wsi” uczestnika P. Laskowskiego z pracowni Anny Rytter na Międzynarodowej Wystawie Sztuk Plastycznych
  w Luwrze w Paryżu oraz w krajach Europy. Odbyło się też spotkanie z premierem J.Buzkiem w Warszawie w związku z udziałem
  w w/w wystawie międzynarodowej.

  2008r.- Wrzesień–wymiana instalacji grzewczej budynku ze środków Gminy miejskie Głogów oraz PFRON z Urzędu Marszałkowskiego.

  2016r.- Remont elewacji budynku ze środków Gminy Miejskiej.

  2018-2023r. – ze środków budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej wykonanie siłowni zewnętrznej, wymiana ogrodzenia, zagospodarowanie terenu (m.in. wiata, ławki). Warsztat w okresie od maja 1995r. do 2016r. prowadziła Jadwiga Paliga, od maja 2016r. Anna Wójcik.
  WTZ ”Arka” są finansowane ze środków PFRON oraz w 10% ze środków budżetu Powiatu Głogowskiego.

 • OŚRODEK WSPARCIA RODZIN i OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OWR)

  OWR powołano 17 września 2003r. na mocy Uchwały Zarządu Głównego PSOUU wychodząc naprzeciw oczekiwaniu rodzin w zakresie form wspierania, aktywności i samopomocy.
  Ośrodek działa w siedzibie PSONI, w ustalone środy po południu, wg planowanego harmonogramu.
  Organizowane są m.in. zajęcia terapeutyczne, logopedyczne i rekreacyjne, dla rodzin proponuje się spotkania samopomocowych grup wsparcia, poradnictwo ze specjalistami oraz okolicznościowe imprezy, jak: DzieńRodziny, Mikołajki, pikniki, wycieczki, bal karnawałowy itp.
  Z ośrodka korzystać mogą wszystkie chętnerodziny zrzeszone w PSONI.
  Działalność ośrodka wspierana była z programu MPiPS (przez Wojewodę Dolnośląskiego) oraz od kilku lat przez Gminę Miejską Głogów.

 •  MIESZKANIA CHRONIONE / INTEGRACYJNE

  2001r.- Spotkanie z Zarządem Miasta, na którym poruszono propozycję uruchomienia mieszkalnictwa chronionego, co zaakceptowano pozytywnie.

  2003r.- Władze miasta przeznaczyły na mieszkania budynek po przedszkolu przy ul. Rudnowskiej 54Ai z własnych środków zaadaptowały go.
  W XI odbył się odbiór techniczny mieszkań.

  2004r.- styczeń – uruchomienie mieszkań. Mieszkańcy prowadzą normalne gospodarstwo domoweprzygotowując się do samodzielnego na miarę ich możliwości życia. Są wspierani przez asystenta/asystentów w nabywaniu różnorodnych umiejętności, w szczególności w zakresieprowadzenia gospodarstwa domowego, organizacji czasu wolnego, wdrażania do czystościi higieny, uaktywnienia, rozwoju zainteresowań, czynności zawodowych, uspołecznienia itp.

  Do 2014r. Koło wynajmowało 3 mieszkania, w tym dwa przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością,trzecie jako dyżurka dla asystentów.
  Na kompleksowe ich wyposażenie pozyskano dary rzeczowe i środki z różnych źródeł, m.in. od darczyńców, Wojewody Dolnośląskiego, KGHM Polska Miedź.

  W 2014r. poszerzono formy mieszkalnictwa o mieszkania treningowe w użytkowanych pomieszczeniach, mieszkania chronione/integracyjne przeniesiono do 4 pojedynczych mieszkań w tym samym budynku wyremontowanych przez asystentów i rodziców.

  Aktualnie z programu usamodzielniania korzysta 5 osób z niepełnosprawnością przy wsparciu zatrudnionych asystentów.
  Funkcjonowanie mieszkań finansowane było początkowo z PFRON – programu „PARTNER”, od kilku lat jest to zadanie zlecone i finansowane
  z Gminy Miejskiej Głogów. Mieszkania ujęte są w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Bezdomności”

 • CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO I WSPIERANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – CENTRUM DZWONI

  W 2006r. na mocy porozumienia z Zarządem Głównym PSOUU w Warszawie realizowany był projekt – Centrum Doradztwa Zawodowego
  i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (Centrum DZWONI).
  Projekt finansowany był ze środków UE, od 2008r. ze środków PFRON w ramach programu PFRON „Trener pracy”.

  W latach 2009 -2010 realizowany był projekt „Konkurencyjni, nowocześni, skuteczni – podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych”, na realizację pozyskano środki EFS w ramach programu POKL Projekt zgłoszony do konkursu „Niezwykła szansa
  dla zwykłych ludzi. Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku” zdobył I miejsce w ramach priorytetu VII Integracja.

  W 2009r. dzięki zadaniu zleconemu przez Powiat Głogowski pn. „Mobilne Centrum DZWONI” aktywizacją zawodową objęte zostały osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy powiatu.

  Centrum działało przy ul. Sikorskiego 19, od 2008r. przy ul. Sportowej 1, od czerwca 2012r. przy ul. Norwida 3 dzięki życzliwości Starostwa Powiatu. Jest jednostką szkoleniową, prowadzi system poradnictwa zawodowego, udziela osobom z niepełnosprawnością pomocy w ocenie predyspozycji zawodowych, organizuje praktyki, staże, poszukuje miejsc pracy w systemie zatrudniania wspomaganego, tj. przy wsparciu trenerów pracy.

  Projekt Centrum DZWONI kontynuowany jest dzięki pozyskiwaniu środków EFS w ramach konkursów POKL.
  Kierownikiem Centrum DZWONI przez wiele lat była Grażyna Prusisz, od 2019r. projektem kieruje Brygida Trubalska.

 • Projekt „TRENING MIESZKALNICTWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI”

  Od stycznia 2014r. Koło realizuje w/w projekt dzięki pozyskaniu środków PFRON w ramach konkursu zadań zlecanych.
  Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i zaradności osobistej osób z niepełnosprawnością intelektualną, nabycie umiejętności umożliwiających przygotowanie do niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym. Cel realizowany jest przez zapewnienie treningów usamodzielniających przy niezbędnym wsparciu asystentów, tj. kulinarny, gospodarczo-higieniczny, uspołeczniający, organizacji
  czasu wolnego. Projekt przebiega w dwóch wynajmowanych mieszkaniach przy ul. Rudnowskiej 54a. Teren otaczający budynek został zagospodarowany jako teren rekreacyjny z dodatkowo pozyskiwanych środków i jest wykorzystywany na spotkania integracyjne.
  Projekt koordynowany jest przez Annę Wójcik.

 • Projekt – OŚRODEK WSPARCIA RODZIN I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIA INTELEKTUALNĄ (OWR)

  Projekt realizowany jest od 2015r. przy ul. Norwida 3 ze środków PFRON w ramach konkursu zadań zlecanych. Zapewnia uczestnikom diagnozę funkcjonowania społecznego, terapię psychologiczną,logopedyczną, muzykoterapię, Biofeedback, RehaCom, zajęcia terapeutyczne, komputerowe, trening umiejętności społecznych, okolicznościowe imprezy integracyjne. Zajęcia odbywają się codziennie w dni robocze.
  Korzysta corocznie średnio ok. 30 osób. Koordynatorem projektu jest Beata Sławęcka.

INNE DZIAŁANIA PSONI KOŁA:

Projekty krótkoterminowe:

2009r.-„Katalog czynności zawodowych osób niepełnosprawnych intelektualnie” – finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

2014r.-„Wsparcie osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego” – projekt systemowy realizowany z porozumieniu i finansowany przez Zarząd Główny PSOUU ze środków PFRON

2016r.-„Zajęcia prozdrowotne i profilaktyka zdrowego stylu życia dla ONI” – projekt finansowany przez Urząd Marszałkowski ze środków PFRON.

2017r.-„Warsztaty fotograficzne dla ONI i prezentacja ich prac podczas wystawy fotografii” – projekt finansowany przez Urząd Marszałkowski
ze środków PFRON.

NIEKTÓRE WYDARZENIA Stowarzyszenia:

Działalność Stowarzyszenia Koła jest doceniana przez władze lokalne i nadrzędne organizacji, czego dowodem są liczne wyróżnienia otrzymane
na przestrzeni lat.

1998r.- udział w ogólnopolskich obchodach 35-lecia organizacji w Warszawie i Gdańsku. W Teatrze „Wybrzeże” w Gdańsku pierwszy, pozamiejscowy występ uczestnika „Arki” – p.Radka Więckowicza, a na Długim Targu wystawiane były prace Arki.

1998r.- uhonorowanie w Warszawie Medalem „Fideliter et Constanter” („Wiernie i wytrwale”) Anieli Lechwar, współzałożycielki organizacji.

1999r.- Medal „Fideliter et Constanter” („Wiernie i wytrwale”) dla Przewodniczącej ZK PSOUU Jadwigi Paliga.

2001r.- Medal Honorowy Prezydenta Miasta dla Przewodniczącej ZK PSOUU Jadwigi Paliga.

2002r.- Medal „Fideliter et Constanter” („Wiernie i wytrwale”) dla Wiceprzewodniczącej ZK PSOUU Zofii Siembab.

2003r.- Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych – organizacja z Kołami PSOUU z Dolnego Śląska 2-dniowej Wojewódzkiej Konferencji w Fundacji dla Porozumienia Europejskiego „Krzyżowa”

2003r.- Teatr J.Osterwy w Gorzowie – Statuetka „Człowiek-Człowiekowi” dla Przewodniczącej ZK J.Paliga nadana przez Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej za działalność charytatywną.

2003r.- spotkanie w Głogowie dolnośląskich Kół PSOUU (z Wałbrzycha, Świdnicy, Jeleniej Góry, Dzierżoniowa, Wołowa) oraz spotkanie
w Wałbrzychu z udziałem Prezes ZG PSOUU Krystyny Mrugalskiej.

2004r.- Przewodnicząca ZK Jadwiga Paliga otrzymała tytuł Honorowy Obywatela Miasta Głogowa.

2005r. – organizacja Konferencji 25-lecia (wojewódzki przegląd artystyczny i prezentacja dorobku dolnośląskich Kół PSOUU, konferencja naukowa: „PSOUU partnerem państwa w budowaniu systemu wspierania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin” z udziałem
Prezes Krystyny Mrugalskiej i gości z Warszawy, Wrocławia, Jeleniej Góry, Legnicy, Lubina, Świdnicy, Dzierżoniowa, Wałbrzycha.

2005r.- Medal „Fideliter et Constanter” dla Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Heleny Fefczak.

2009r.- Medal „Fideliter et Constanter” dla Chwałek Danuty, Prusisz Grażyny i Radzymińskiej Haliny- członkiń ZK.

2013r.- Medal „Fideliter et Constanter” dla Małgorzaty Nowakowskiej Członkini ZK.

2015r.- Medale „Fideliter et Constanter” dla długoletnich pracownic: Anny Ryter, Beaty Sławęckiej, Bogusławy Fal i Szarlej Kamalskiej.

2018r.- Honorowa Złota Odznaka „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” dla Jadwigi Paliga.

2021r.- Medale „Fideliter et Constanter” dla długoletnich pracowników: Anny Wójcik, Bogusławy Stawarz, Sylwii Stępień, Romana Królaka, Michała Bożko.

2021r.- „Serce Powiatu Głogowskiego” za 40-letnią działalność PSONI przyznany przez Starostwo Powiatowe.

2021r.- Odznaka „Złoty Herb Powiatu Głogowskiego” dla wieloletnich działaczek –Jadwigi Paliga, Anieli Lechwar, Grażyny Prusisz.
2021r.- Nagroda Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za innowacyjne podejście do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej.

Dodaj komentarz